Algemene voorwaarden

Indien u voor het eerst een bezoek brengt aan Derma Sana is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. Onderstaande informatie heeft betrekking op u als patiënt.

Betaling

De betaling bij Derma Sana gaat via een factuur, deze krijgt u na de behandeling mee. De patiënt dient na ontvangst van de factuur de betaling van het volledige bedrag binnen 14 dagen op de rekening van Derma Sana te voldoen onder vermelding van het factuurnummer. De factuur kunt u dan indienen bij uw zorgverzekeraar, hoeveel u hiervan vergoedt krijgt hangt af van uw zorgverzekering. Oedeemtherapie en het aanmeten van elastisch therapeutische kousen dienen wij rechtstreeks in bij uw zorgverzekering.

Als de patiënt in verzuim verkeert heeft Derma Sana het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

Toestemming verlenen

In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling, het zogeheten Schriftelijk Informed Consent. U kunt dit invullen en meenemen naar uw eerste afspraak.
Bij patiënten jonger dan 18 jaar, dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject.

Terugrapportage

Nadat er besloten is te starten met de behandeling, zal uw verwijzende arts of uw behandelende arts op de hoogte worden gebracht van de start van het behandeltraject. Via een tussentijdse rapportage kan de arts op de hoogte worden gehouden van de aard en voortgang van uw behandelingen en indien noodzakelijk kan er overleg worden gepleegd. Ook indien u uitbehandeld bent zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht.

Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel binnen de praktijk Derma Sana daarom zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister. Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister onder het registratienummer: 39912690588.

Klachtenregeling

Binnen de praktijk voor huidtherapie kan de patiënt ervan uit gaan dat de huidtherapeut de patiënt met de grootste zorg behandeld en u zo goed mogelijk van dienst zal zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over de behandeling of de huidtherapeut dan kunt u dit kenbaar maken. Dit kunt u in eerste instantie het beste doen in een gesprek met de huidtherapeut. Uw klacht zal met uiterste zorg behandeld worden.

Klachtrecht

Huidtherapeuten voldoen aan de beroeps- en opleidingseisen die de wet aan paramedici stelt. Bovendien is op hen de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten aangesloten bij de klachtencommissie Paramedici eerste lijn. Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Privacy

Derma Sana hecht een grote waarde aan de privacy van uw gegevens. Medische en persoonlijke gegevens van de patiënt zullen met zorg worden behandeld. De patiënten gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Enkel alleen de huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling krijgen inzage in deze persoonlijke gegevens.

Rechten en plichten

Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook heeft u recht uw medische dossier, dat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt beslist uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet de zorgverlener. Naast deze rechten heeft de patiënt ook een aantal plichten. Zo moet de patiënt de zorgverlener goed eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn of haar problematiek. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt